Fokusforstørrelse

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusforstørrelse].
 2. Tryk på midten af multivælgeren for at forstørre billedet, og vælg den position, som du ønsker at forstørre ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.
  • Hver gang du trykker på midten, ændres forstørrelsesgraden.
  • Du kan indstille den første forstørrelse ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Før. fokusforstør.].
 3. Bekræft fokuseringen.
  • Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede. Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  • Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU(Kamera- indstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Praktisk betjening af [Fokusforstørrelse]

Ved at anvende AF/MF-kontrolfunktionen kan du justere fokus for et forstørret billede, efter der er udført autofokus.

Når fokustilstanden er [Manuel fokus], skal du trykke på AF/MF-knappen og udføre autofokus, og derefter anvende [Fokusforstørrelse]-funktionen.

 • Indstil objektivets fokustilstandskontakt til "AF".
 • Vi anbefaler, at du tildeler [Fokusforstørrelse]-funktionen til en ønsket knap vha. [Specialtast(Optag.)].
 • AF/MF-kontrolfunktionen er ikke til rådighed for andre SAM-objektiver end SAL18135. (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg)