Använda kameraknappen som genvägsknapp för en åtgärd i Spelförbättraren

Du kan tilldela en åtgärd i Spelförbättraren som används under spel till kameraknappen. Du kan ändra inställningen separat för varje spel.
  1. Tryck på (Flytande ikon) > [Grundinställningar] > [Enhetens knappgenväg] > [Tryck på kameraknappen], och välj sedan ett alternativ.
    • [Standard (enhetsinst)]: Använd enhetens inställningar.
    • [Öppna/stäng Spelförbättrare]: Öppna eller stäng Spelförbättrare-menyn.
    • [Optimera pekområde På/Av]: Sätt på eller stäng av funktionen [Optimera pekområde].

OBS!

  • Funktionen [Optimera pekområde] går att använda när [Menytyp] är satt till [Neddragbart fält] och enheten är i liggande läge. Om det visas ett meddelande när du trycker på kameraknappen ska du bekräfta inställningsbeskrivningarna för funktionen [Optimera pekområde].
  • Funktionen [Inaktivera kameraknappen] under [Fokusinställningar] stängs av när en Spelförbättrare-åtgärd tilldelas till kameraknappen.

Tips

  • För att ändra [Enhetens knappgenväg]-inställningen för alla tidigare tillagda spel, på Spelförbättrarens huvudskärm, ska du trycka på (Ikon för inställningar för Spelförbättrare) > [Standard genvägsknapp för enheten] > [Tryck på kameraknappen] och sedan välja ett alternativ och trycka på [ANVÄND].