Párování a připojování se zařízeními BLUETOOTH

Při párování se dvěma či více zařízeními BLUETOOTH proveďte následující párovací postup pro každé zařízení.

Před provozováním systému zajistěte provedení tohoto postupu:

 • Položte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od systému.

 • Zastavte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

 • Aby nedošlo k náhlému výstupu hlasitého zvuku ze systému, snižte hlasitost zařízení BLUETOOTH i systému. V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být jeho hlasitost synchronizována se systémem.

 • Jako referenci si připravte návod k použití dodávaný se zařízením BLUETOOTH.

 1. Vyberte funkci BLUETOOTH.
  1. Zapněte systém stisknutím tlačítka(napájení).

  2. Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION, dokud se na displeji nezobrazí volba [BLUETOOTH].

  Tip

  • Nejsou-li v systému žádné informace o párování (např. při prvním použití funkce BLUETOOTH po zakoupení tohoto zařízení), na displeji začne blikat [PAIRING] a systém přejde do režimu párování. Přejděte ke krokučíslo 3.

  • Při zapnutí systému dojde k jeho pokusu sestavit připojení BLUETOOTH s naposledy připojeným zařízením BLUETOOTH. Pokud je toto zařízení v blízkosti a jeho funkce BLUETOOTH je zapnutá, dojde k automatickému sestavení připojení BLUETOOTH a zobrazení názvu zařízení BLUETOOTH na displeji. V tomto případě vypněte funkci BLUETOOTH, nebo vypněte napájení aktuálně připojeného zařízení BLUETOOTH.

 2. Podržte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na systému stisknuté déle než 3 sekund, dokud na displeji nezačne blikat [PAIRING].

 3. Proveďte párovací postup na zařízení BLUETOOTH, aby detekovalo systém.

  Když se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí seznam zjištěných zařízení, vyberte model [MHC-V13].

  Tento krok proveďte do 5 minut, jinak dojde ke zrušení párování. V tomto případě zopakujte postup od krokučíslo 2.

  Je-li požadován vstupní klíč* na displeji zařízení BLUETOOTH, zadejte [0000].

  * Vstupní klíč může být uveden jako „vstupní kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“ nebo „heslo“.

 4. Sestavte připojení BLUETOOTH ze zařízení BLUETOOTH.

  Po sestavení připojení BLUETOOTH se na displeji zařízení BLUETOOTH zobrazí název zařízení a rozsvítí se indikátor BLUETOOTH.

Zrušení párovací operace

Stiskněte tlačítko BLUETOOTH/PAIRING na systému.

Vymazání údajů o párování

Všechny údaje o párování lze vymazat resetováním systému.

Tip

 • Podrobné informace o obsluze zařízení BLUETOOTH viz návod k použití dodaný se zařízením BLUETOOTH.

Poznámka

 • Pro zařízení Apple iOS je tento systém kompatibilní s iOS 11.0 a novějším.

 • Jakmile u zařízení BLUETOOTH dojde k jejich spárování, není je potřeba párovat znovu s výjimkou následujících případů:

  • Došlo k vymazání údajů o párování při opravě apod.

  • Systém je již spárován s 8 zařízeními a má dojít k párování s dalším zařízením.

   Systém lze spárovat s max. 8 zařízeními. Dojde-li k párování nového zařízení po spárování systému s 8 zařízeními, nahradí nové zařízení to, které bylo spárováno nejdříve.

  • Došlo k vymazání údajů o párování ze zařízení BLUETOOTH.

  • Po resetování systému se nebudete moci připojit k zařízení iPhone/iPod. V tomto případě odstraňte údaje párování tohoto systému ze zařízení iPhone/iPod a potom proveďte párovací postup znovu.

  • Systém lze spárovat s více zařízeními, ale v daném okamžiku může přehrávat hudbu jen z jednoho spárovaného zařízení.