Přenos hudby z disku

Hudbu lze přenést z disku (pouze disk AUDIO CD či MP3) na zařízení USB připojené k portu(USB) na systému.

Audioformát souborů převedených tímto systémem je MP3.

Poznámka k obsahu chráněnému autorskými právy

Přenesená hudba je omezena pouze na soukromé použití. Použití hudby vně tohoto omezení vyžaduje souhlas držitelů autorských práv.

Poznámka

 • Při operaci přenosu neodebírejte zařízení USB ze systému. Jinak může dojít k poškození dat na zařízení USB či k poškození vlastního zařízení USB.

 • Soubory MP3 jsou přeneseny se stejnou přenosovou rychlostí jako původní soubory.

 • Při přenosu z nosiče AUDIO CD lze před přenosem vybrat přenosovou rychlost.

 • Při otevřeném víku disku je operace přenosu USB zakázána.

 1. Připojte zařízení USB s možností přenosu k portu(USB) na systému.

  Poznámka

  • Adaptér USB (není součástí dodávky) lze použít pro připojení zařízení USB k systému v případě, že nelze toto zařízení USB připojit k portu(USB) na systému.

 2. Stiskněte tlačítko OPTIONS.

  Na displeji se zobrazí nabídka voleb.

 3. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte položku [BIT RATE] a stiskněte tlačítko(zadat).
 4. Opakovaným stisknutím tlačítka(nahoru)/(dolů) vyberte požadovanou přenosovou rychlost a stiskněte tlačítko(zadat).
  • [128 KBPS]: kódované soubory MP3 mají menší velikost souboru a nižší kvalitu zvuku.

  • [256 KBPS]: kódované soubory MP3 mají větší velikost souboru ale vyšší kvalitu zvuku.

  Stisknutím tlačítka OPTIONS ukončete nabídku.

 5. Opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION vyberte volbu [CD] a pak vložte disk.
 6. Připravte zvukový zdroj.
  • Synchronizovaný přenos: Přenese všechny skladby či soubory MP3 z disku na zařízení USB.

   Spustí-li systém přehrávání automaticky, dvojím stisknutím tlačítka(zastavit) toto přehrávání zcela zastavte.

   Po zastavení přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka PLAY MODE vyberte požadovaný režim přehrávání.

  Poznámka

  • Zahájíte-li přenos v režimu Přehrát opakovaně nebo Přehrát náhodně, změní se zvolený režim automaticky na Přehrát normálně.

  • Přenos REC1: Přenese jednu skladbu či soubor MP3 během přehrávání.

   Vyberte skladbu či soubor MP3, který chcete přenést, a pak spusťte přehrávání.

 7. Stiskněte tlačítko REC TO USB.

  Na displeji se zobrazí [PUSH ENTER].

 8. Stiskněte tlačítko(zadat).

  Dojde ke spuštění přenosu a na displeji se zobrazí [DO NOT REMOVE]. Zařízení USB neodebírejte, dokud není přenos dokončen.

  Když je přenos dokončen, systém postupuje tímto způsobem:

  • Synchronizovaný přenos:

   Disk se automaticky zastaví.

  • Přenos REC1:

   Disk pokračuje v přehrávání další skladby či souboru.

Zastavení přenosu

Stiskněte tlačítko(zastavit).

Poznámka

 • Soubory MP3 na disku formátovaném jako UDF (Universal Disk Format) nelze přenést do zařízení USB.

 • Během přenosu nedochází k výstupu zvuku.

 • Údaje CD-TEXT se nepřenesou do vytvořených souborů MP3.

 • Přenos se automaticky zastaví, pokud:

  • během přenosu se vyčerpá volné místo na zařízení USB,

  • počet audiosouborů či složek na zařízení USB dosáhne limitu, s nímž systém umí pracovat.

 • Nachází-li se již přenášená složka či soubor na zařízení USB se stejným názvem, dojde k přidání pořadového číslo za tento název, aniž by se přepsala původní složka nebo soubor.

 • Během přenosu nelze provádět následující operace:

  • vybrat jinou skladbu či soubor,

  • pozastavit přehrávání nebo najít bod ve skladbě či souboru,

  • změnit funkci.

 • Když přenášíte hudbu na zařízení WALKMAN® pomocí aplikace „Media Manager for WALKMAN“, zajistěte přenos ve formátu MP3.

 • Při připojování zařízení WALKMAN® k systému zajistěte, abyste se připojili až potom, co se skryje zobrazení [Creating Library] či [Creating Database] na zařízení WALKMAN®.

Pravidla generování složek a souborů

Max. počet souborů MP3, které lze vygenerovat.

 • 9 999 složek

 • 999 souborů ve složce

 • 999 souborů ve složce REC1-CD či REC1-MP3

Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na konfiguraci složek a souborů.

Při přenosu na zařízení USB dojde k vytvoření složky [MUSIC] přímo pod složkou [ROOT]. Složky a soubory jsou v této složce [MUSIC] generovány podle metody a zdroje přenosu tímto způsobem:


Synchronizovaný přenos

 • Při přenosu všech skladeb z nosiče AUDIO CD

  Název složky: [CDDA0001]*

  Název souboru: [TRACK001]*

 • Při přenosu souborů MP3 z disku

  Název složky: Stejný jako zdroj

  Název souboru: Stejný jako zdroj

Přenos REC1

 • Při přenosu skladby z nosiče AUDIO CD

  Název složky: [REC1-CD]

  Název souboru: [TRACK001]*

 • Při přenosu souboru MP3 z disku

  Název složky: [REC1-MP3]

  Název souboru: Stejný jako zdroj

* Čísla složek a souborů jsou přiřazena následně sériovým způsobem.