Självport./självutl. 

Det går att ändra bildskärmens vinkel så att det går lättare att se bilden under tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.1) → [Självport./självutl.] [På].
  2. Vrid bildskärmen ungefär 180° uppåt, och rikta sedan objektivet mot dig själv.

  3. Tryck på avtryckaren.
    Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

Tips

  • Om du vill använda något annat matningsläge än 3-sekunderssjälvutlösaren, så ställ först in [Självport./självutl.][Av] och luta sedan bildskärmen uppåt cirka 180 grader.