Automatisk Dual Rec

Används för att ställa in om stillbilder automatiskt ska tas eller ej under filminspelning. Kameran tar stillbilder när den upptäcker imponerande bildkompositioner med människor i. Det kan hända att funktionen även lagrar versioner av automatiskt tagna bilder som beskurits till en optimal komposition. När en beskuren bild lagras lagras även den ursprungliga obeskurna bilden.

 1. MENU → (Kamerainst.2) → [Automatisk Dual Rec] → önskad inställning.
 2. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.
  • Stillbilder tas automatiskt. Medan stillbilder håller på att lagras visas meddelandet [TA BILD] på bildskärmen.
 3. Tryck en gång till på MOVIE-knappen för att avsluta filminspelningen.
  • För att se de inspelade filmerna och lagrade stillbilderna trycker man på (Uppspelning)-knappen.

Menypunktsdetaljer

Av:
Auto Dual Rec-funktionen används ej.
På: Tagningsfrekvens låg/På: Tagningsfrekvens standard/På: Tagningsfrekvens hög:
Auto Dual Rec-tagning utförs med inställt tagningsintervall.
 • Positioner, riktning och uttryck avkänns för ansikten för att ta stillbilder med mer imponerande bildkompositioner.

Tips

 • Om du vill ändra storleken eller bildkvaliteten för stillbilderna, så använd MENU → (Kamerainst.2)→[Bildstrl.(Dual Rec)]/[Kvalitet(Dual Rec)].
 • Även om punkten [Automatisk Dual Rec] är inställd på På går det fortfarande att ta stillbilder genom att trycka på avtryckaren.

OBS!

 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att stillbilderna inte tas med optimal timing.