Registrera nuvarande skärpeinställningsområde (Reg. AF-område) (stillbild)

Det går att tillfälligt flytta skärpeinställningsramen till en förbestämd position med hjälp av en av specialknapparna. Denna funktion är praktisk vid tagning av scener där motivets rörelser är oförutsebara, som t.ex. sportscener. Med denna funktion går det att snabbt byta skärpeinställningsområde i förhållande till situationen.

Hur man registrerar skärpeinställningsområdet

 1. MENU (Kamerainst.1) → [Reg. AF-område][På].
 2. Ställ in skärpeinställningsområdet på önskat ställe och håll sedan Fn (Funktion)-knappen intryckt.

Hur man hämtar fram det registrerade skärpeinställningsområdet

 1. MENU (Kamerainst.2) → [Spec.knapp] → önskad knapp och välj sedan [Regist. AF-omr. intr.].
 2. Ställ in kameran på tagningsläget, håll den knapp intryckt som [Regist. AF-omr. intr.]-funktionen är tilldelad till, och tryck sedan ner avtryckaren för att ta bilder.

Tips

 • När en skärpeinställningsram är registrerad med hjälp av [Reg. AF-område], börjar den registrerade skärpeinställningsramen blinka på bildskärmen.
 • Om du ställer in [Lås reg. AF-område] för en specialknapp går det att använda den registrerade skärpeinställningsramen utan att hålla knappen intryckt.

OBS!

 • Skärpeinställningsområdet går inte att registrera i följande fall:
  • När lägesomkopplaren är inställd på antingen (Film) eller
  • När [Pekfokus] används
  • När den digitala zoomfunktionen används
  • När [Lås på AF] används
  • Under skärpeinställning
  • När skärpelåset används
 • Det går inte att ställa in [Regist. AF-omr. intr.][Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].
 • Det går inte att hämta fram det registrerade skärpeinställningsområdet i följande fall:
  • När lägesomkopplaren är inställd på (Autoläge), (Film) eller
 • När punkten [Reg. AF-område] är inställd på [På], är [Hjullås]-inställningen fast inställd på [Låsa upp].