Delarnas namn

 1. ON/OFF (strömbrytare)-knapp
 2. Strömlampa/Uppladdningslampa
 3. Avtryckare
 4. Lägesomkopplare
  (Autoläge)/P (Autoprogram)/A (Bländarprioritet)/S (Slutarprioritet)/M (Manuell exponering)/MR (Hämta från minnet)/ (Film)/ HFR (Hög bildhastighet)/ (Panorering)/SCN (Scenval)
 5. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För visning: (index)-knapp/uppspelningszoomknapp
 6. Självutlösarlampa/AF-belysning
 7. Blixt
  • Undvik att täcka för blixten med fingrarna.
  • Skjut på  (Blixtuppfällning)-knapp när blixt används. Tryck ner blixten för hand när den inte behövs.
 8. Dioptrijusteringsknapp
  • Ställ in dioptrijusteringsknappen i förhållande till din syn så att bilden syns tydligt i sökaren.
 9. Sökare
  • När man tittar i sökaren aktiveras sökarläget och när man tar bort ansiktet från sökaren återgår visningssättet till bildskärmsläget.
 10. Mikrofon
 11. Sökaruppfällningsknapp
 12. Remögla
  • Sätt fast handlovsremmen på produkten och trä handen genom öglan för att förhindra att produkten blir skadad ifall du skulle råka tappa den.

  • Om du vill använda en axelrem (säljs separat) fäster du remadaptrarna (medföljer) i remöglorna på endera sidan av kameran.

 13. (N-märke)
  Detta märke anger den punkt som ska vidröras för att ansluta kameran till en NFC-klar smartphone.

  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort avstånd.
 14. Inställningsring
 15. Objektiv

 16. Ögonsensor
 17.  (Blixtuppfällning)-knapp
 18. Bildskärm
  (För pekmanöver: pekskärm/pekplatta)
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där den går lätt att se från alla tagningsvinklar.

   Vid användning av stativ kan det hända att det inte går att justera bildskärmens vinkel. Lossa i så fall stativskruven en gång för att justera bildskärmens vinkel.

 19. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (skicka t.Smartph.)-knapp
 20. MOVIE (film)-knapp
 21. Multi/mikro-USB-terminal
  • Används för anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
  • För närmare detaljer om vilka tillbehör som är kompatibla med multi/mikro-USB-uttaget, besök Sonys webbplats, eller kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade -Sony-serviceverkstad.
 22. HDMI-mikrouttag
 23. MENU-knapp
 24. Wi-Fi/Bluetooth-antenn (inbyggd)
 25. Styrratten
 26. Mittknapp
 27. (uppspelning)-knapp
 28. C/ (specialknapp/radering)-knapp

   

 29. Batterifack
 30. Batterispärr
 31. Stativfäste
  • Använd ett stativ med en skruv som är högst 5,5 mm lång. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.
 32. Åtkomstlampa
 33. Minneskortsfack
 34. Lock till batteri/minneskortsfacket
 35. Högtalare


När sökaren används

 1. Skjut ner sökaruppfällningsknappen.

  • Om man skjuter ner sökaruppfällningsknappen medan kameran är avstängd, slås kameran på.
  • För att välja om kameran ska stängas av eller inte när sökaren är infälld ska du välja MENU (Installation) → [Funkt. när VF stängd].
 2. Ställ in dioptrijusteringsknappen i förhållande till din syn så att bilden visas tydligt i sökaren.


För att fälla ner sökaren

Tryck nedåt på ovansidan av sökaren.

OBS!

 • Undvik att trycka nedåt på sökaren medan den håller på att fällas upp.
 • Var noga med att du trycker ned sökaren långsamt så att okulardelen inte fastnar.