Inspelning av super-slow-motion-filmer (HFR-inställningar)

Genom att spela in med en högre bildrutehastighet än inspelningsformatet går det att spela in smidiga super-slow-motion-filmer.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Hög bildhastighet).
  Tagningsinställningsskärmen tänds.

 2. MENU → (Kamerainst.2) → [HFR-inställningar] och välj önskade inställningar för [Inspelningsinst.], [Bildhastighet], [Prioritetsinst.], och [Inspelningstiming].
  • Det går att justera önskat exponeringsläge genom att välja MENU → (Kamerainst.2)→[Exponeringsläge].
 3. Rikta kameran mot motivet och justera inställningar som skärpa med mera.
  • Det går även att ändra övriga inställningar som t.ex skärpeinställningssättet, ISO-känsligheten, osv.
 4. Tryck i mitten på styrratten.
  Tagningsstandbyskärmen tänds.

  • I standbyläget för tagning visas [Tagningsstandby] i mitten på skärmen. Det går inte att justera exponeringen, ställa in skärpan, använda zoomen eller liknande när [Tagningsstandby] visas. Om du vill ändra tagningsinställningarna så tryck i mitten på styrratten för att återgå till tagningsinställningsskärmen.
 5. Tryck på MOVIE (film)-knappen.
  När [Inspelningstiming] är inställd på [Starta inspelning]:
  Filminspelningen startar. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.
  När punkten [Inspelningstiming] är inställd på [Stoppa inspelning] eller [Stoppa insp. till hälft]:
  Filminspelningen avslutas och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

Menypostdetaljer

Inspelningsinst. :
Används för att ställa in filmens bildrutehastighet på [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] eller [24p 50M*].
* Gäller endast när [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.
Bildhastighet :
Används för att ställa in bildrutehastigheten för tagningen på [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] eller [960fps]/[1000fps].
Prioritetsinst. :
Välj [Kvalitetsprioritet] som prioriterar bildkvaliteten, eller [Tagningstidsprioritet] som prioriterar inspelningstiden för filmen.
Inspelningstiming :
Används för att ställa in om inspelningen ska ske under en bestämd tid efter det att man trycker på MOVIE-knappen ([Starta inspelning]), eller under en bestämd tid tills det att man trycker på MOVIE-knappen ([Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]).


Bildrutehastighet

Vid inspelning av super-slow-motion-filmer använder kameran en snabbare slutartid än bildrutehastigheten för antal bildrutor per sekund. När t.ex. punkten [Bildhastighet] är inställd på [960fps] blir slutartiden per bildruta snabbare än ca. 1/1000 sekund för att ta 960 bildrutor per sekund. För att bibehålla denna slutartid krävs tillräcklig omgivande belysning under tagningen. Om den omgivande belysningen är för svag kan det leda till att ISO-känsligheten blir högre, vilket ger mer störningar.

Näravstånd

 • Bilden blir oskarp när motivet är för nära kameran, t.ex. vid makrotagning.Ta bilden från det närmaste möjliga tagningsavståndet (W-sidan: ca. 8 cm, T-sidan: ca. 100 cm från linsytan) eller längre bort.

Inspelningstiming

Beroende på [Inspelningstiming]-inställningen ändras förhållandet mellan när man trycker på MOVIE-knappen och det avsnitt av filmen som lagras på nedanstående sätt.


[Starta inspelning]
Filminspelningen startar när man trycker på för MOVIE-knappen. När man trycker på MOVIE-knappen igen, eller när den inspelningsbara tiden har förflutit, avbryts filminspelningen och kameran börjar lagra den inspelade filmen på minneskortet.

(A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen
(B): Inspelat avsnitt
(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)


[Stoppa inspelning]/[Stoppa insp. till hälft]
Buffring (tillfällig tagning av en film i kameran) startar när standbyskärmen för tagning visas. När buffertminnet blivit fullt skrivs gamla data över i tur och ordning. När man trycker på MOVIE-knappen börjar kameran spela in en film med den inställda speltiden retroaktivt beräknat från det stället på minneskortet.
 • Med [Stoppa inspelning] lagras en film med den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] lagras en film på halva den maximala möjliga inspelningstiden. Med [Stoppa insp. till hälft] går det även fortare att lagra data på minneskortet än i läget [Stoppa inspelning].
Stoppa inspelning

Stoppa insp. till hälft

(A): Punkten där man trycker på MOVIE-knappen
(B): Inspelat avsnitt
(C): Lagring på minneskortet pågår (det går inte att starta inspelning.)
(D): Buffring pågår


För att göra om tagningen

Det går att avbryta inspelningen genom att välja [Avbryt] på skärmen. Filmen som du spelat in fram till den punkten lagras dock.


Uppspelningshastighet

Uppspelningshastigheten varierar på nedanstående sätt beroende på inställningarna för punkterna [Bildhastighet] och [Inspelningsinst.].
Bildhastighet Inspelningsinst.
24p 50M* 30p 50M/25p 50M 60p 50M/50p 50M
240fps/250fps 10 gånger långsammare 8 gånger långsammare/10 gånger långsammare 4 gånger långsammare/5 gånger långsammare
480fps/500fps 20 gånger långsammare 16 gånger långsammare/20 gånger långsammare 8 gånger långsammare/10 gånger långsammare
960fps/1000fps 40 gånger långsammare 32 gånger långsammare/40 gånger långsammare 16 gånger långsammare/20 gånger långsammare

*Gäller endast när [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

[Prioritetsinst.] och tagningtid

Prioritetsinst. Bildhastighet Effektivt antal bildpunkter som avläses av bildsensorn Tagningstid
Kvalitetsprioritet 240fps/250fps 1824×1026 Ca. 4 sekunder
480fps/500fps 1824×616 Ca. 3 sekunder
960fps/1000fps 1244×420
Tagningstidsprioritet 240fps/250fps 1824×616 Ca. 7 sekunder
480fps/500fps 1292×436 Ca. 7 sekunder/ca. 6 sekunder
960fps/1000fps 912×308 Ca. 6 sekunder


Uppspelningstid

Om tagningen till exempel är ca. 4 sekunder med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [24p 50M]*, [Bildhastighet] inställd på [960fps], och [Prioritetsinst.] inställd på [Tagningstidsprioritet] blir uppspelningshastigheten 40 gånger långsammare och uppspelningstiden ca. 160 sekunder (ca. 2 minuter och 40 sekunder).

* Gäller endast när punkten [NTSC/PAL-väljare] är inställd på NTSC.

OBS!

 • Ljudet blir inte inspelat.
 • Filmen spelas in i XAVC S HD-format.
 • Det kan ta en liten stund innan inspelningen blir klar efter det att man trycker på MOVIE-knappen. Vänta tills bildskärmen övergår till tagningsstandbyskärmen innan du börjar med nästa tagning.