Bluetooth-inst.

Inställningar för anslutning av kameran till en smartphone via Bluetooth-anslutning. Kameran måste först paras ihop med smartphonen innan det går att använda länkningsfunktionen för platsinformation.
Se ”Inst. Platsinfo.länk” angående hur man parar ihop kameran med smartphonen för att använda länkningsfunktionen för platsinformation.

  1. MENU (Nätverk) → [Bluetooth-inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bluetooth-funktion (På/Av):
Används för att slå på respektive stänga av kamerans Bluetooth-funktion.
Ihopparning:
Används för att tända skärmen för hopparning av kameran och smartphonen med hjälp av PlayMemories Mobile.
Visa enhetsadress:
Används för att se kamerans BD-adress.