APS-C/Super 35mm

ตั้งค่าว่าจะบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C สำหรับภาพนิ่งและขนาดเทียบเท่า Super 35mm สำหรับภาพเคลื่อนไหวหรือไม่ หากท่านเลือก [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] ท่านสามารถใช้เลนส์สำหรับขนาด APS-C โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์นี้ได้

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[APS-C/Super 35mm] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
บันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C หรือขนาดเทียบเท่า Super 35mm
อัตโนมัติ:
ตั้งขอบเขตการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติตามชนิดของเลนส์
ปิด:
ถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพฟูลเฟรมขนาด 35 มม. เสมอ

หมายเหตุ

  • เมื่อใส่เลนส์ที่สนับสนุน APS-C และตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไปที่ [ปิด] ท่านอาจไม่ได้ภาพถ่ายตามที่ต้องการ
  • เมื่อตั้งค่า [APS-C/Super 35mm] ไว้ที่ [เปิด] มุมของภาพจะเหมือนกับเมื่อถ่ายภาพด้วยเซ็นเซอร์ภาพขนาด APS-C