ตั้งค่าสื่อบันทึก: สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ

หากการ์ดหน่วยความจำเต็มขณะใช้งาน หรือลืมใส่การ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบ ท่านสามารถบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอันหนึ่งได้

 1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่าสื่อบันทึก][สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
กล้องจะเริ่มบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอันหนึ่งโดยอัตโนมัติ เมื่อการ์ดหน่วยความจำเต็มขณะใช้งาน หรือลืมใส่การ์ดหน่วยความจำ
ปิด:
กล้องไม่ทำการ [สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ]


วิธีการที่กล้องเปลี่ยนช่องเสียบการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่

เมื่อตั้ง [โหมดบันทึกภาพ] ไปที่ [ปกติ]:

เมื่อไม่สามารถบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่ [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ และบันทึกภาพลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอันหนึ่ง
เมื่อการ์ดหน่วยความจำอีกอันหนึ่งเต็มหลังจากที่เปลี่ยน กล้องจะเริ่มบันทึกในช่องเสียบเดิมอีกครั้ง


ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 1]

: การบันทึกภาพ

(A): ไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้อีก (เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ ฯลฯ)

(B): เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำนั้นเป็นการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้เมื่อบันทึกภาพเดียวกันลงในการ์ดหน่วยความจำสองอันในเวลาเดียวกัน:

 • บันทึกภาพนิ่งโดยตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไปที่ [บันทึกพร้อมกัน ()]
 • บันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไปที่ [บันทึกพร้อมกัน ()]
 • บันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไปที่ [บ.พร้อม (/)]

กล้องจะหยุดการบันทึกพร้อมกัน เมื่อการ์ดหน่วยความจำอันใดอันหนึ่งเต็ม เมื่อถอดการ์ดหน่วยความจำที่เต็มออก กล้องจะเริ่มบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอันหนึ่ง
เมื่อเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำที่เต็มเป็นการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้ กล้องจะเริ่มการบันทึกพร้อมกันด้วยการตั้งค่าที่เลือกไว้อีกครั้ง


ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 1]
([โหมดบันทึกภาพ]: [บ.พร้อม (/)])

: การบันทึกพร้อมกันใช้งานได้

: การบันทึกถูกปิดใช้งาน

: ไม่สามารถบันทึกภาพเดียวกันพร้อมกันได้

(A): ไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้อีก (เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ ฯลฯ)

(B): การ์ดหน่วยความจำถูกถอดออก

(C): ใส่การ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้แล้ว

 • ภาพที่ไม่ได้บันทึกพร้อมกัน (ตัวอย่างเช่น: ภาพนิ่งขณะ [บันทึกพร้อมกัน ()]) จะถูกบันทึกต่อไปในการ์ดหน่วยความจำอีกอันหากการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่เต็ม
 • เมื่อการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่เต็มขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกต่อไปในการ์ดหน่วยความจำอีกอันจนกว่าการบันทึกที่ดำเนินการอยู่จะเสร็จสิ้น


เมื่อบันทึกภาพแยกกันในการ์ดหน่วยความจำในรูปแบบ RAW และรูปแบบ JPEG:

 • เมื่อตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไว้ที่ [จัดเรียง(RAW/JPEG)] หรือ [จัดเรียง(JPEG/RAW)] และตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [RAW & JPEG]

กล้องจะหยุดบันทึกเมื่อการ์ดหน่วยความจำอันใดอันหนึ่งเต็ม เมื่อท่านถอดการ์ดหน่วยความจำที่เต็มแล้วออก กล้องจะเริ่มบันทึกทั้งรูปแบบ RAW และ JPEG ลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอัน
เมื่อท่านเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำที่เต็มแล้วเป็นการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้ กล้องจะเริ่มทำการบันทึกภาพทั้งสองประเภทแยกกันด้วยการตั้งค่าที่เลือกอีกครั้ง


ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 1]
([โหมดบันทึกภาพ]: [จัดเรียง(RAW/JPEG)])

: ภาพจะถูกจัดเรียงตามรูปแบบไฟล์

: การบันทึกภาพนิ่งถูกปิดใช้งาน (สามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวได้)

: ไม่สามารถจัดเรียงภาพได้

(A): ไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้อีก (เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ ฯลฯ)

(B): การ์ดหน่วยความจำถูกถอดออก

(C): ใส่การ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้แล้ว

 • เมื่อการ์ดหน่วยความจำที่ใช้งานอยู่เต็มขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว กล้องจะเริ่มบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอัน


เมื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวแยกกันในการ์ดหน่วยความจำสองอัน:

 • เมื่อตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไว้ที่ [จัดเรียง(/)]

เมื่อการ์ดหน่วยความจำอันใดอันหนึ่งเต็ม ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำอีกอัน
เมื่อท่านเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำที่เต็มแล้วเป็นการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้ กล้องจะเริ่มทำการบันทึกภาพทั้งสองประเภทแยกกันด้วยการตั้งค่าที่เลือกอีกครั้ง


ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ไปที่ [ช่อง 1]
([โหมดบันทึกภาพ]: [จัดเรียง(/)])

: ภาพจะถูกจัดเรียงตามประเภทของภาพ

: ไม่สามารถจัดเรียงภาพได้

(A): ไม่สามารถบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำได้อีก (เนื่องจากพื้นที่ไม่พอ ฯลฯ)

(B): การ์ดหน่วยความจำถูกถอดออก

(C): ใส่การ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้แล้ว

คำแนะนำ

 • ภาพจะถูกบันทึกลงในการ์ดหน่วยความจำในช่องเสียบที่แสดงบนจอภาพด้วยสัญลักษณ์ลูกศร หลังจากกล้องเปลี่ยนช่องเสียบโดยใช้ [สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ] ให้เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำในช่องเดิมเป็นการ์ดหน่วยความจำที่บันทึกได้
 • หากตั้งค่า [โหมดบันทึกภาพ] ไว้ที่ [ปกติ] การตั้งค่าสำหรับ [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] จะเปลี่ยนอัตโนมัติเมื่อช่องเสียบเปลี่ยน หากท่านต้องการบันทึกในช่องเสียบที่ใช้งานอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยน ให้เลือกช่องเสียบที่ต้องการอีกครั้งโดยใช้ [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก]
 • หากท่านต้องการบันทึกต่อเนื่องด้วยการตั้งค่าที่เลือกด้วย [โหมดบันทึกภาพ] และ [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] ให้ตั้งค่า [สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ] ไปที่ [ปิด]
 • แม้ว่ากล้องจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวในการ์ดหน่วยความจำสองอันโดยใช้ [สลับสื่อบันทึกอัตโนมัติ] ระยะเวลาบันทึกต่อเนื่องจะอยู่ที่ประมาณ 29 นาทีต่อการบันทึก