การแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือในการถ่ายภาพต่อเนื่อง (ความยาวถ่ายต่อเนื่อง)

กำหนดว่าจะแสดงตัวแสดงระยะเวลาที่เหลือที่สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วการถ่ายภาพเท่าเดิมหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ความยาวถ่ายต่อเนื่อง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แสดงตลอดเวลา:
แสดงตัวแสดงทุกครั้ง เมื่อตั้งค่าโหมดขับเคลื่อนไปที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
แสดงเมื่อถ่ายเท่านั้น:
แสดงตัวแสดงเฉพาะในระหว่างถ่ายภาพต่อเนื่องเท่านั้น
ไม่แสดง:
ไม่แสดงตัวแสดง

คำแนะนำ

  • เมื่อหน่วยความจำบัฟเฟอร์ภายในกล้องเต็ม จะมี “SLOW” ปรากฏขึ้น และความเร็วการถ่ายภาพต่อเนื่องจะลดลง