เวลาเริ่มประหยัดพง.

ตั้งรอบระยะเวลาให้เปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่เสื่่อมประสิทธิภาพ หากต้องการกลับสู่โหมดถ่ายภาพ ให้ใช้งานกล้อง เช่น กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  1. MENU(ตั้งค่า) → [เวลาเริ่มประหยัดพง.] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที/10 วินาที

หมายเหตุ

  • ปิดผลิตภัณฑ์เมื่อไม่ใช้งานเป็นเวลานาน
  • ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานจะไม่ทำงานขณะจ่ายพลังงานผ่าน USB ขณะแสดงภาพสไลด์โชว์ ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว ขณะถ่ายโอนข้อมูลผ่าน FTP เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือทีวี หรือเมื่อตั้งค่า [รีโมทควบคุม] ไว้ที่ [เปิด]
  • เมื่อตั้งค่า [ฟังก์ชั่น FTP]ไว้ที่ [เปิด] ระยะเวลาจนกว่ากล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานจะอยู่ที่หนึ่งนาทีแม้ว่าท่านได้เลือก [10 วินาที] สำหรับ [เวลาเริ่มประหยัดพง.]