บันทึกหมายเลขซีเรียล

เขียนหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของกล้องลงในข้อมูล Exif เมื่อถ่ายภาพนิ่ง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [บันทึกหมายเลขซีเรียล] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
เขียนหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของกล้องลงในข้อมูล Exif ของภาพ
ปิด:
ไม่เขียนหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number) ของกล้องลงในข้อมูล Exif ของภาพ