ตั้งเวลา

ถ่ายภาพโดยใช้ระบบตั้งเวลาหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้นับตั้งแต่ที่กดปุ่มชัตเตอร์ ใช้ระบบตั้งเวลา 5 วินาที/10 วินาที เมื่อท่านกำลังจะถ่ายรูปตัวท่านเอง และใช้ระบบตั้งเวลา 2 วินาที เพื่อลดการสั่นของกล้องที่เกิดจากการกดปุ่มชัตเตอร์

 1. เลือก (ตั้งเวลา) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
  • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชนิดตั้งเวลา][ตั้งเวลา (ครั้งเดียว)] → โหมดที่ต้องการ
  • หน้าจอตั้งค่า [ชนิดตั้งเวลา] จะแสดงโดยกดปุ่ม Fn
 3. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ
  ไฟของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพจะกะพริบ เสียงบีปจะดังขึ้น และกล้องจะทำการถ่ายภาพหลังจากเวลาผ่านไปครบตามจำนวนวินาทีที่กำหนดไว้

รายละเอียดรายการเมนู

โหมดจะกำหนดจำนวนวินาทีที่ต้องการให้กล้องเริ่มทำการถ่ายภาพหลังจากที่กดปุ่มชัตเตอร์แล้ว

ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 10 วินาที
ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 5 วินาที
ตั้งเวลา (ครั้งเดียว): 2 วินาที

คำแนะนำ

 • กดปุ่มชัตเตอร์อีกครั้งเพื่อหยุดการนับของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • เลือกโหมดขับเคลื่อนอื่นที่ไม่ใช่ (ตั้งเวลา) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนเพื่อยกเลิกระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • ตั้ง [สัญญาณเสียง] ไปที่ [ปิด] เพื่อปิดเสียงบีประหว่างการนับถอยหลังของระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ
 • หากต้องการใช้ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพในโหมดถ่ายคร่อม ให้เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน จากนั้นเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม][ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม]