หมายเลขไฟล์

เลือกวิธีกำหนดหมายเลขไฟล์ให้กับภาพนิ่ง

  1. MENU (ตั้งค่า) → [หมายเลขไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ต่อเนื่อง:
ผลิตภัณฑ์จะกำหนดหมายเลขให้ไฟล์ตามลำดับไปจนถึง "9999" โดยไม่รีเซ็ตหมายเลขใหม่
เริ่มใหม่ :
ผลิตภัณฑ์รีเซ็ตหมายเลขเมื่อบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ใหม่และกำหนดหมายเลขให้ไฟล์โดยเริ่มจาก "0001"
(ในกรณีที่โฟลเดอร์บันทึกมีไฟล์บรรจุอยู่ จะใช้หมายเลขถัดจากหมายเลขสูงสุดหนึ่งหมายเลข)

คำแนะนำ

  • การตั้งค่าสำหรับ [หมายเลขไฟล์] จะถูกนำมาใช้ทั้งกับช่องเสียบ 1 และช่องเสียบ 2
  • แม้ว่าท่านจะเปลี่ยนการตั้งค่า [ให้สำคัญกับสื่อบันทึก] แล้ว แต่หมายเลขไฟล์จะต่อเนื่องกับการ์ดหน่วยความจำทั้งสองชุดในช่องเสียบแต่ละช่องโดยการตั้งค่า [หมายเลขไฟล์] ไว้ที่ [ต่อเนื่อง]