รีเซ็ตการชดเชย EV

เลือกว่าจะคงระดับแสงที่ตั้งไว้โดยใช้ [ชดเชยแสง] เมื่อท่านปิดสวิตช์ ขณะที่ตำแหน่งปุ่มชดเชยแสง ถูกตั้งไว้ที่ “0” หรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [รีเซ็ตการชดเชย EV] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

บันทึกไว้:
คงการตั้งค่า
รีเซ็ต:
รีเซ็ตการตั้งค่า