ตั้งค่าถ่ายคร่อม

ท่านสามารถตั้งประเภทของการถ่ายคร่อมหรือตั้งเวลาในโหมดการถ่ายคร่อม และลำดับของการถ่ายคร่อมระดับแสงหรือการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว

  1. เลือก (ถ่ายคร่อม) โดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อน
    • หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนในขณะกดปุ่มปลดล็อคปุ่มหมุนปรับโหมดขับเคลื่อนค้างไว้
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าถ่ายคร่อม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แบบคร่อม:
ตั้งค่าประเภทของการถ่ายคร่อม
(คร่อมต่อเนื่อง/คร่อมทีละภาพ/คร่อมสมดุลย์สีขาว/คร่อม DRO)
ตั้งเวลาเมื่อถ่ายคร่อม:
ตั้งว่าจะใช้ระบบตั้งเวลาหรือไม่ขณะถ่ายคร่อม นอกจากนี้ยังกำหนดจำนวนวินาทีกว่าที่จะลั่นชัตเตอร์ถ้าใช้ระบบตั้งเวลา
(OFF/2 วินาที/5 วินาที/10 วินาที)
ลำดับถ่ายคร่อม:
ตั้งค่าลำดับของการถ่ายคร่อมระดับแสง และการถ่ายคร่อมสมดุลแสงสีขาว
(0→-→+/-→0→+)