ตั้งค่า HDMI: แสดงข้อมูล HDMI

เลือกว่าจะแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลการถ่ายภาพ เมื่อเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (แยกจำหน่าย)

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][แสดงข้อมูล HDMI] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:

แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี

ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนหน้าจอทีวี โดยไม่แสดงอะไรบนจอภาพของกล้อง

ปิด:

ไม่แสดงข้อมูลถ่ายภาพบนหน้าจอทีวี

เฉพาะภาพที่บันทึกเท่านั้นที่จะแสดงบนหน้าจอทีวี ขณะที่ภาพที่บันทึกและข้อมูลถ่ายภาพจะแสดงบนจอภาพของกล้อง

หมายเหตุ

  • เมื่อต่อผลิตภัณฑ์นี้เข้ากับทีวีที่รองรับ 4K จะมีการเลือก [ปิด] โดยอัตโนมัติ
  • หากท่านตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบนจอภาพ