ตั้งค่าโฟกัส

กำหนดค่าฟังก์ชั่นโฟกัสโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า/ปุ่มหมุนด้านหลังหรือปุ่มควบคุม

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งค่าโฟกัส]
  2. ทำการตั้งค่าโดยใช้ปุ่มหมุนด้านหน้า/ด้านหลังหรือ ปุ่มควบคุม

เมื่อตั้งค่าโหมดโฟกัสไปที่โฟกัสอัตโนมัติหรือโฟกัสด้วยตัวเองโดยตรง

ท่านสามารถปรับการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสและตำแหน่งของกรอบการโฟกัส สามารถย้ายกรอบการโฟกัสเฉพาะเมื่อตั้ง [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่รายการต่อไปนี้

  • [โซน]
  • [จุดที่ปรับได้]
  • [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]

ปุ่มหมุนด้านหน้า: เลื่อนกรอบพื้นที่โฟกัสขึ้น/ลง

ปุ่มหมุนด้านหลัง: เลื่อนกรอบพื้นที่โฟกัสไปทางขวา/ซ้าย

ปุ่มควบคุม: เลือกพื้นที่โฟกัส


เมื่อตั้งโหมดโฟกัสไว้ที่โฟกัสด้วยตัวเอง

ท่านสามารถกำหนดพื้นที่สำหรับขยายให้ใหญ่ขึ้นเมื่อโฟกัสด้วยตัวเอง

ปุ่มหมุนด้านหน้า: เลื่อนพื้นที่สำหรับขยายในทิศทางขึ้น/ลง

ปุ่มหมุนด้านหลัง: เลื่อนพื้นที่สำหรับขยายไปทางขวา/ซ้าย

ปุ่มควบคุม: เลื่อนพื้นที่สำหรับขยายในทิศทางขึ้น/ลง