ฟังก์ชั่นการโอน FTP

ท่านสามารถตั้งค่าการถ่ายโอนภาพโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ FTP หรือถ่ายโอนภาพไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ทั้งนี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ FTP

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “FTP Help Guide”
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(เครือข่าย) → [ฟังก์ชั่นการโอน FTP] → ค่าที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • ท่านอาจไม่สามารถใช้บางฟังก์ชั่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบเป็นรุ่นล่าสุด แล้วลองอีกครั้ง