ความไว AF ติดตาม (ภาพนิ่ง)

ท่านสามารถเลือกความไวในการติดตาม AF เมื่อวัตถุออกนอกระยะโฟกัสในโหมดภาพนิ่ง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ความไว AF ติดตาม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

5(เร็ว) / 4 / 3(ปกติ) / 2 / 1(ช้า):
เลือก [5(เร็ว)] เพื่อปรับโฟกัสตามวัตถุในระยะต่าง ๆ
เลือก [1(ช้า)] เพื่อรักษาโฟกัสบนวัตถุเฉพาะเมื่อมีสิ่งอื่่นมาขวางอยู่ด้านหน้าวัตถุดังกล่าว