ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ่ง)

ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมากขึ้น

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขนาดภาพ JPEG] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2
L: 24M 6000×4000 พิกเซล
M: 10M 3936×2624 พิกเซล
S: 6.0M 3008×2000 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
L: 20M 6000×3376 พิกเซล
M: 8.7M 3936×2216 พิกเซล
S: 5.1M 3008×1688 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
L: 16M 4000×4000 พิกเซล
M: 6.9M 2624×2624 พิกเซล
S: 4.0M 2000×2000 พิกเซล

เมื่อบันทึกด้วยขนาดเทียบเท่า APS-C

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2
L: 10M 3936×2624 พิกเซล
M: 6.0M 3008×2000 พิกเซล
S: 2.6M 1968×1312 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
L: 8.7M 3936×2216 พิกเซล
M: 5.1M 3008×1688 พิกเซล
S: 2.2M 1968×1112 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
L: 6.9M 2624×2624 พิกเซล
M: 4.0M 2000×2000 พิกเซล
S: 1.7M 1312×1312 พิกเซล

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [RAW] หรือ [RAW & JPEG] ขนาดภาพสำหรับ RAW จะตรงกับ “L”