Remote Camera Tool

Remote Camera Tool เป็นซอฟต์แวร์สำหรับทำการถ่ายภาพ PC รีโมทโดยใช้ LAN แบบใช้สาย ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องและถ่ายภาพจากคอมพิวเตอร์โดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ หรือสวิตช์ฮับโดยใช้สาย LAN

  1. MENU →(เครือข่าย) → [PC รีโมท (LAN มีสาย)][PC รีโมท (LAN มีสาย)] [เปิด]
  2. เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย LAN
  3. กำหนดการตั้งค่า LAN ที่จำเป็น
  4. เปิด Remote Camera Tool ในคอมพิวเตอร์เพื่อทำการถ่ายภาพระยะไกล

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีติดตั้งและใช้ Remote Camera Tool กรุณาดูที่ URL ต่อไปนี้:
https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/remotecameratool/l/index.php