PC รีโมท (LAN มีสาย): การจับคู่

ป้องกันไม่ให้กล้องถูกเจาะเข้าโปรแกรมเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเราเตอร์

สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อซอฟต์แวร์ระบบ (เฟิร์มแวร์) ของกล้องคือ Ver.6.00 หรือใหม่กว่า

  1. MENU → (เครือข่าย) → [PC รีโมท (LAN มีสาย)][การจับคู่]
    ชื่ออุปกรณ์และที่อยู่ MAC ของกล้องจะปรากฏ
  2. ส่งคำขอการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง
  3. เลือก [ตกลง] เมื่อข้อความปรากฏขึ้นบนจอภาพของกล้อง
    กล้องและคอมพิวเตอร์จะเริ่มเชื่อมต่อ
  4. เมื่อทำการเชื่อมต่อแล้ว ให้เลือก [ตกลง] เพื่อปิดหน้าจอการจับคู่