Nagrywanie filmów

Filmy można nagrywać naciskając przycisk MOVIE (Film).

 1. Naciśnij przycisk MOVIE, aby rozpocząć nagrywanie.

  • Z uwagi na fakt, że domyślnie w pozycji [Przycisk MOVIE] ustawiona jest opcja [Zawsze], nagrywanie filmu można rozpocząć z dowolnego trybu rejestrowania obrazu.

 2. Naciśnij ponownie przycisk MOVIE, aby zatrzymać nagrywanie.

Wskazówka

 • Funkcję uruchamiania/zatrzymywania nagrywania filmu można przypisać do wybranego przycisku. MENU(Ustawienia fotograf.2) → [Prz. Własne(Nagr.)] → przypisz funkcję [MOVIE] do wybranego przycisku.
 • W celu określenia obszaru z ostrością, obszar ten można ustawić przy użyciu polecenia [Obszar ostrości].
 • Aby utrzymać ostrość twarzy, należy w taki sposób zmienić kompozycję, aby ramka ostrości pokryła się z ramką detekcji twarzy, lub w pozycji [Obszar ostrości] ustawić opcję [Szeroki].
 • Aby dobrać odpowiednio czas otwarcia migawki i wartość przysłony, ustaw tryb rejestrowania obrazu na (Film) i wybierz odpowiedni tryb ekspozycji.
 • Poniższe ustawienia dla fotografowania mają zastosowanie do filmowania:
  • Balans bieli
  • Strefa twórcza
  • Tryb pomiaru
  • Prio. tw./oczu w AF (Funkcja AF priorytet oczu jest niedostępna podczas filmowania.)
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • Opt. D-Range
 • W trakcie filmowania można zmieniać ustawienia czułości ISO, kompensacji ekspozycji i obszaru ostrości.
 • W trakcie filmowania nagrywany obraz może być wysyłany bez informacji dotyczących zapisu po ustawieniu w pozycji [Wyśw. info. HDMI] opcji [Wyłączone].

Uwaga

 • Podczas nagrywania filmu mogą być rejestrowane odgłosy mechanizmu obiektywu oraz dźwięki towarzyszące pracy urządzenia.Jest szczególnie prawdopodobne, że dźwięk zoomu zostanie zarejestrowany podczas nagrywania filmu, jeśli w pozycji [Szybkość zoomu] jest ustawiona opcja [Duża] lub w pozycji [Fun. Zoom na pierśc.] jest ustawiona opcja [Szybko].
  Dźwięk ten można wyłączyć wybierając MENU → (Ustawienia fotograf.2) → [Nagrywanie dźwięku][WYŁ.].
 • W pewnych sytuacjach, podczas rejestrowania obrazów mogą zostać zarejestrowane odgłosy zaczepów paska na ramię (trójkątne zaczepy).
 • W przypadku nagrywania filmów w sposób ciągły, temperatura aparatu ma tendencję do wzrostu i aparat może być ciepły w dotyku. Nie jest to usterka. Może się również pojawić komunikat [Aparat przegrzany. Pozwól mu ostygnąć.]. W takich przypadkach należy aparat wyłączyć i zaczekać, aż będzie ponownie gotowy do rejestrowania obrazów.
 • Widoczna ikona sygnalizuje wzrost temperatury aparatu.
 • Informacje na temat czasu ciągłego filmowania w przypadku nagrywania filmu można znaleźć w rozdziale „Dostępne czasy nagrywania filmów”. Po zakończeniu rejestrowania filmu można wznowić nagrywanie, naciskając ponownie przycisk MOVIE. W zależności od temperatury produktu lub akumulatora, operacja nagrywania może zostać przerwana z uwagi na ochronę urządzenia.
 • Po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji (Film) lub w przypadku nagrywania filmów, nie można wybrać opcji [AF z podążaniem] w pozycji [Obszar ostrości].
 • Podczas filmowania w trybie [Program Auto], wartość przysłony i czas otwarcia migawki są ustawiane automatycznie i nie można ich zmienić. Z tego względu, czas otwarcia migawki może ulec skróceniu w warunkach jasnego oświetlenia i ruch obiektu nie zostanie zarejestrowany w sposób płynny. Zmieniając tryb ekspozycji oraz regulując wartość przysłony i czas otwarcia migawki, ruch obiektu można zarejestrować w sposób płynny.
 • W trybie filmowania, czułość ISO można wybrać z przedziału ISO 100 do ISO 12800. Jeżeli ustawiona czułość ISO ma mniejszą wartość niż ISO 100, ustawienie to ulegnie automatycznej zmianie na ISO 100. Po zakończeniu nagrywania filmu wartość czułości ISO powraca do pierwotnego ustawienia.
 • Gdy czułość ISO jest ustawiona na [Wieloklatk. red. sz.], tymczasowo zostanie ustawiony tryb [ISO AUTO].
 • W trybie filmowania, w pozycji [Efekt wizualny] nie można wprowadzić poniższych ustawień. W momencie rozpoczęcia nagrywania filmu, tymczasowo zostanie ustawiona opcja [WYŁ.].
  • Miękka ostrość
  • Malowidło HDR
  • Cz-b o bogatej grad.
  • Miniatura
  • Akwarela
  • Ilustracja
 • Skierowanie aparatu na bardzo silne źródło światła podczas filowania przy niskiej czułości ISO może spowodować, że oświetlony obszar na obrazie zostanie zarejestrowany jako obszar czarny.
 • Jeżeli tryb wyświetlania monitora ustawiono na [Wizjer], w momencie rozpoczęcia filmowania tryb wyświetlania zostanie przełączony na [Wyśw. wsz. info.].
 • Do importowania filmów XAVC S i filmów AVCHD do komputera należy używać programu PlayMemories Home.