Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)

Po przeprowadzonym automatycznym ustawianiu ostrości można wykonać precyzyjną regulację ręcznie, co pozwala szybciej ustawić ostrość na obiekcie niż w przypadku ręcznego ustawiania ostrości od samego początku. Jest to przydatne na przykład w trybie makro.

  1. Obróć pokrętło trybu ogniskowej (A) i wybierz DMF.

  2. Naciśnij przycisk migawki do połowy, aby ustawić ostrość automatycznie.
  3. Przytrzymaj przycisk migawki wciśnięty do połowy, a następnie obróć czołowy pierścień obiektywu, aby uzyskać lepszą ostrość.

    • Gdy przekręcisz czołowy pierścień obiektywu, odległość ostrości wyświetlana jest na ekranie.
  4. Zarejestruj obraz naciskając przycisk migawki do oporu.

Wskazówka

  • Funkcję ustawiania ostrości można przypisać do tylnego pierścienia obiektywu wybierając MENU (Ustawienia fotograf.2) → [Nast. pierśc. obiekt.].