Samowyzw

Rejestruje zdjęcie z użyciem samowyzwalacza po upływie zadanej liczby sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki. Samowyzwalacza 5-sekundowego/10-sekundowego należy używać, gdy chcemy znaleźć się na zdjęciu, a samowyzwalacza 2-sekundowego, gdy zależy nam na zredukowaniu drgań aparatu spowodowanych naciśnięciem przycisku migawki.

 1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy][Samowyzw].
 2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.
 3. Ustaw ostrość i wykonaj zdjęcie.
  Lampka samowyzwalacza miga, słychać krótki sygnał dźwiękowy i obraz zostanie zarejestrowany po upływie określonej liczby sekund.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Tryb ten określa liczbę sekund od momentu naciśnięcia przycisku migawki do momentu zarejestrowania obrazu.

Samowyzwalacz: 10 s
Samowyzwalacz: 5 s
Samowyzwalacz: 2 s

Wskazówka

 • Naciśnij ponownie przycisk migawki, aby zatrzymać odliczanie do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Tryb pracy][Zdjęcia pojedyncze], aby anulować funkcję samowyzwalacza.
 • Ustaw w pozycji [Sygnały audio] opcję [WYŁ.], aby wyciszyć krótki sygnał dźwiękowy podczas odliczania do uruchomienia samowyzwalacza.
 • Aby korzystać z samowyzwalacza w trybie bracketingu, wybierz tryb bracketingu jako tryb pracy, po czym wybierz MENU → (Ustawienia fotograf.1) → [Ustaw. bracketingu][Samowy. przy brack.].

Uwaga

 • Samowyzwalacz jest niedostępny w następujących sytuacjach:
  • Tryb fotografowania jest ustawiony na [Rozległa panorama].
  • [Sporty] w pozycji [Wybór sceny]
  • [Zdj. z uśmiechem]