[Speaker Settings]

[Speaker Settings Information]

Pro nastavení reproduktorů můžete použít hodnotu změřenou funkcí [Sound Field Optimization] nebo hodnotu nastavenou pomocí funkce [Manual Speaker Settings]. Chcete-li použít toto nastavení, spusťte funkci [Sound Field Optimization] a deaktivujte možnost [360 Spatial Sound Mapping].

[Sound Field Optimization value]: Pro nastavení reproduktorů se použije hodnota změřená funkcí [Sound Field Optimization].

[Manual Speaker Settings value]: Pro nastavení reproduktorů se použije hodnota nastavená pomocí funkce [Manual Speaker Settings].


[Sound Field Optimization]

Tato funkce automaticky změří vzdálenost od reproduktoru Bar ke stropu, postranních zdí, volitelného subwooferu (*1) a zadních reproduktorů (*1) a optimalizuje kvalitu prostorového zvuku pro vaše prostředí.

Zahajte měření podle zobrazených pokynů. Optimalizace bude trvat až 30 sekund. Během optimalizace mohou reproduktory vydávat hlasité zvuky.

*1Toto se měří jen tehdy, když používáte volitelný subwoofer nebo zadní reproduktory.

Poznámka

 • Během optimalizace nedělejte hluk a nechoďte ani nestůjte před reproduktory.


[Sound Field Adjustment]

 • [Direction of sound field]

  Podle pokynů zobrazených na obrazovce nastavte relativní polohu předních reproduktorů vůči televizoru a reproduktorů vůči poloze pro poslech. Toto slouží k úpravě směru, ze kterého uslyšíte například dialogy, aby se zlepšila synchronizace obrazu a zvuku, a také k úpravě směru a vyvážení, aby byl zvuk maximálně realistický.
  Abyste mohli použít toto nastavení, připojte volitelné zadní reproduktory a aktivujte funkci [360 Spatial Sound Mapping].

 • [Height of sound field]

  Nastavení výšky zvukového pole.

 • [Test Tone]

  Z reproduktorů se ozve zkušební tón, pomocí kterého můžete zkontrolovat dostupné reproduktory.

  [On]: Z reproduktorů se ozve zkušební tón.

  [Off]: Z reproduktorů se neozve zkušební tón.


[Manual Speaker Settings]

Pro zajištění co nejlepšího prostorového zvuku můžete nastavit vzdálenost reproduktorů od místa poslechu, jejich hlasitost atd.
Abyste mohli použít toto nastavení, deaktivujte funkci [360 Spatial Sound Mapping].

 • [Distance]

  Nastavte vzdálenost mezi reproduktorem a místem pro poslech.

  Můžete nastavit hodnotu od 0 m do 10 m (v krocích po 0,1 m).

  [Front]: Nastavení vzdálenosti předních reproduktorů.

  [Subwoofer](*1): Nastavení vzdálenosti volitelného subwooferu.

  [Rear Speaker (L)](*2): Nastavení vzdálenosti volitelného levého zadního reproduktoru.

  [Rear Speaker (R)](*2): Nastavení vzdálenosti volitelného pravého zadního reproduktoru.

  *1Tato položka je zobrazena při používání volitelného subwooferu.

  *2Tato položka je zobrazena při používání volitelných zadních reproduktorů.

 • [Level]

  Nastavení úrovně hlasitosti reproduktorů.

  Lze nastavit hodnotu v rozmezí -6,0 dB až 6,0 dB (v krocích po 0,5 dB).

  [Front]: Nastavení úrovně hlasitosti předních reproduktorů.

  [Height]: Nastavení úrovně hlasitosti horních reproduktorů.

  [Beam Tweeter (L)]: Nastavení úrovně hlasitosti levého výškového reproduktoru.

  [Beam Tweeter (R)]: Nastavení úrovně hlasitosti pravého výškového reproduktoru.

  [Subwoofer](*1): Nastavení úrovně hlasitosti volitelného subwooferu.

  [Rear Speaker (L)](*2): Nastavení úrovně hlasitosti volitelného levého zadního reproduktoru.

  [Rear Speaker (R)](*2): Nastavení úrovně hlasitosti volitelného pravého zadního reproduktoru.

  [Rear height (L)](*3): Nastavení úrovně hlasitosti volitelného levého zadního horního reproduktoru.

  [Rear height (R)](*3): Nastavení úrovně hlasitosti volitelného pravého zadního horního reproduktoru.

  *1Tato položka je zobrazena při používání volitelného subwooferu.

  *2Tato položka je zobrazena při používání volitelných zadních reproduktorů.

  *3Tato položka je zobrazena při používání volitelných zadních horních reproduktorů.

 • [Distance to the ceiling]

  Nastavte vzdálenost od reproduktoru ke stropu.

  [Front]: Nastavení vzdálenosti předních reproduktorů. Můžete nastavit hodnotu od 1 m do 5 m (v krocích po 0,1 m).

  [Rear Speaker (L)](*1): Výběr vzdálenosti volitelného levého zadního reproduktoru.

  [Rear Speaker (R)](*1): Výběr vzdálenosti volitelného pravého zadního reproduktoru.

  *1Tato položka je zobrazena při používání volitelných zadních reproduktorů.

 • [Distance to a side wall]

  Nastavte vzdálenost k postranní zdi.

  Můžete nastavit hodnotu od 0,5 m do 10 m (v krocích po 0,1 m).

  [System (L)]: Nastavení vzdálenosti na levé straně reproduktoru Bar.

  [System (R)]: Nastavení vzdálenosti na pravé straně reproduktoru Bar.

 • [Test Tone]

  Lze využít zkušební tón, pomocí kterého můžete zkontrolovat dostupné reproduktory.

  [On]: Z reproduktorů bude vycházet zkušební tón.

  [Off]: Z reproduktorů nebude vycházet zkušební tón.

Tip

 • Stisknutím OPTIONS lze přepnout jednotky míry (stopy nebo metry).


[Wireless Speaker Settings]

Můžete nastavit různé položky související s bezdrátovým připojením mezi reproduktorovým systémem a volitelným subwooferem / zadními reproduktory.

 • [Link mode]

  Můžete nastavit způsob připojení pro volitelný subwoofer a zadní reproduktory.

  [Auto]: Automatické připojení volitelného subwooferu a zadních reproduktorů k reproduktorovému systému.

  [Manual]: Manuální připojení volitelného subwooferu a zadních reproduktorů.

 • [Start manual linking]

  Provedení manuálního připojení mezi volitelným subwooferem / zadními reproduktory a reproduktorovým systémem. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s volitelnými reproduktory.

 • [Check wireless connection]

  Můžete zkontrolovat stav připojení volitelného subwooferu a zadních reproduktorů.

 • [RF Channel]

  Můžete minimalizovat rušení způsobované jinými bezdrátovými zařízeními.

  [On]: Za normálních okolností vyberte tuto možnost. Reproduktorový systém automaticky vybere lepší kanál pro přenos. Toto je silnější režim pro bezdrátové rušení.

  [Off]: Reproduktorový systém vybere kanál z omezeného frekvenčního pásma, aby nedocházelo k rušení bezdrátového připojení externími vlivy. Pokud při používání nastavení [On] dochází k výpadkům zvuku, výběr nastavení [Off] může situaci zlepšit.

 • [Wireless Playback Quality]

  Můžete nastavit kvalitu bezdrátového přehrávání pro volitelný subwoofer a zadní reproduktory.

  [Sound Quality]: Kvalita zvuku má vyšší prioritu než stav bezdrátového připojení.

  [Connection]: Stav připojení má vyšší prioritu než kvalita zvuku.

 • [Software Version]

  Můžete zkontrolovat verzi softwaru volitelného subwooferu a zadních reproduktorů.

Poznámka

 • Položky [RF Channel], [Wireless Playback Quality] a [Software Version] jsou přístupné jen tehdy, když je k reproduktorovému systému připojen volitelný subwoofer a zadní reproduktory.
 • Funkce [RF Channel] není v některých zemích/oblastech k dispozici.


[TV Center Speaker Settings]

Když spojíte reproduktorový systém a televizor pomocí kabelu HDMI (součást balení) a kabelu pro režim středového TV reproduktoru (součást balení), středová složka zvuku z reproduktorového systému může být reprodukována televizorem. Nastavte položku [Control for HDMI] na hodnotu [On].

 • [TV Center Speaker Mode]

  [On]: Jako středový reproduktor je použit televizor kompatibilní s touto funkcí.

  [Off]: Vypnuto

 • [TV Position Setting]

  Umístěte reproduktorový systém podle zobrazených pokynů tak, aby výška, ve které je slyšet zvuk (například dialog) odpovídala výšce, ve které se nachází televizor.

Poznámka

 • V závislosti na zvukovém obsahu nemusí z televizoru vycházet zvuk.
 • V závislosti na nastavení Immersive Audio Enhancement nebo zvukového režimu nemusí z televizoru vycházet zvuk.
 • Když je položka [Setup] - [Advanced Settings] - [Audio Settings] - [Sound Effect] nastavena na jinou hodnotu než [Sound Mode On], z televizoru nevychází zvuk.