Aktualizace softwaru

Aktualizováním softwaru na nejnovější verzi získáte přístup k nejnovějším funkcím.

Informace o funkcích aktualizace naleznete na následujícím webu:

Poznámka

 • Aktualizace může trvat až 20 minut.
 • Pro provedení aktualizace přes internet je nutné připojení k internetu.
 • V průběhu aktualizace reproduktorový systém nezapínejte ani nevypínejte, neodpojujte napájecí kabel, neodpojujte/nepřipojujte kabel HDMI a nepoužívejte reproduktorový systém ani televizor. Počkejte na dokončení aktualizace softwaru.
 • Pokud chcete software aktualizovat automaticky, nastavte položku [Setup] - [Advanced Settings] - [Network Settings] - [Auto Update Settings] - [Auto Update] na hodnotu [On]. V závislosti na konkrétní aktualizaci se může software aktualizovat i tehdy, když jste pro položku [Auto Update] nastavili hodnotu [Off].
 1. Pokud používáte volitelný subwoofer, ujistěte se, že jsou zapnuté a připojené k reproduktorovému systému. Pokud používáte zadní reproduktory, ujistěte se, že jsou zapojené do zásuvky, zapnuté a připojené k reproduktorovému systému.

  Indikátory napájení volitelného subwooferu a zadních reproduktorů svítí zeleně.

 2. Stiskněte HOME.

  Na televizní obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.

 3. Vyberte v hlavní nabídce [Setup] - [Advanced Settings].

  Pokud reproduktorový systém najde v síti informace o aktualizaci pro systém, v hlavní nabídce se zobrazí upozornění na aktualizaci a položka [Software Update]. V takovém případě vyberte položku [Software Update] a postupujte podle zobrazených pokynů.

 4. Vyberte možnost [Software Update].

  Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Software Update].

 5. Vyberte možnost aktualizace.

  Stisknutím tlačítek (nahoru) / (dolů) a (Enter) vyberte možnost aktualizace z následujících položek, potom software aktualizujte podle zobrazených pokynů.

  Při zahájení aktualizace softwaru se reproduktorový systém automaticky restartuje.

  V průběhu aktualizace softwaru se na displeji na čelním panelu zobrazuje [UPDATE].

  Po dokončení aktualizace se reproduktorový systém automaticky restartuje.

[Network Update]

Aktualizace softwaru pomocí dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k internetu.

[USB Update]

Aktualizace softwaru pomocí USB úložiště. Podrobnosti o aktualizaci jsou k dispozici v pokynech zobrazených při stažení souboru s aktualizací.

[Wireless Speakers Update]

Při aktualizaci softwaru připojte bezdrátový reproduktor do síťové zásuvky a zapněte jej.
Aktualizace softwaru volitelného subwooferu a zadních reproduktorů, když je software reproduktorového systému aktuální.

Poznámka

 • Aktualizaci s možností [USB Update] můžete provést stisknutím tlačítka BLUETOOTH a tlačítka (napájení) na reproduktoru Bar a jejich podržením na 7 sekund.
 • Pokud aktualizaci volitelného subwooferu a zadních reproduktorů nelze provést, přemístěte je blíže k reproduktoru Bar a potom zahajte aktualizaci.