Lang eksp.SR (stillbillede)

Når du indstiller lukkerhastigheden til 1 sekund(er) eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1)[Lang eksp.SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

Bemærk!

  • [Lang eksp.SR] er ikke til rådighed, når [Lukkertype] er indstillet til [Elektronisk lukker].
  • Støjreduktion aktiveres muligvis ikke, selv hvis [Lang eksp.SR] er indstillet til [Til] i de følgende situationer:
    • [Fremf.metode] er indstillet til [Kont. optagelse] eller [Kontinuerlig bracket].
  • [Lang eksp.SR] kan ikke indstilles til [Fra] i de følgende optagetilstande:
    • [Intelligent auto]
  • Afhængigt af optageforholdene foretager kameraet muligvis ikke støjreduktion, selvom lukkerhastigheden er 1 sekund(er) eller længere.