TC/UB-indstillinger

Tidskode (TC)- og brugerbit (UB)-informationen kan optages som data vedhæftet til film.

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger] → indstillingsværdi som du ønsker at ændre.

Detaljer om menupunkt

Indst. af TC/UB-visn.:
Indstiller visningen af tæller, tidskode og brugerbit.
TC Preset:
Indstiller tidskoden.
UB Preset:
Indstiller brugerbitten.
TC Format:
Indstiller optagemetoden for tidskoden. (Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.)
TC Run:
Indstiller optællingsformatet for tidskoden.
TC Make:
Indstiller optageformatet for tidskoden på optagemediet.
UB Time Rec:
Indstiller om tiden skal optages som en brugerbit eller ej.

Sådan indstilles tidskoden (TC Preset)

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][TC Preset].
 2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
  • Tidskoden kan indstilles inden for det følgende område.
   Når der er valgt [60i]: 00:00:00:00 til 23:59:59:29 

   *Når der er valgt [24p], kan du vælge de to sidste cifre af tidskoden i tal, som kan deles med fire, mellem 0 til 23 enkeltbilleder.
   Når der er valgt [50i]: 00:00:00:00 til 23:59:59:24

 3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Sådan nulstilles tidskoden

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][TC Preset].
 2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille tidskoden (00:00:00:00).

Du kan også nulstille tidskoden (00:00:00:00) vha. RMT-VP1K-fjernbetjeningen (sælges separat).

Sådan indstilles brugerbitten (UB Preset)

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][UB Preset].
 2. Drej på kontrolhjulet og vælg de første to cifre.
 3. Indstil de andre cifre ved hjælp af den samme procedure som i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet.

Sådan nulstilles brugerbitten

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][UB Preset].
 2. Tryk på (Slet)-knappen for at nulstille brugerbitten (00 00 00 00).

Sådan vælges optagemetoden for tidskoden (TC Format *1)

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][TC Format].

DF:
Optager tidskoden i Drop Frame-format*2.
NDF:
Optager tidskoden i Non-Drop Frame-format.

*1 Kun når [NTSC/PAL-vælger] er indstillet til NTSC.

*2 Tidskoden er baseret på 30 enkeltbilleder pr. sekund. Men der vil opstå en forskel mellem den faktiske tid og tidskoden under længere optageperioder, eftersom billedfrekvensen for NTSC-billedsignalet er ca. 29,97 enkeltbilleder pr. sekund.Drop frame korrigerer for denne forskel, så tidskoden og den faktiske tid svarer overens. I drop frame fjernes de 2 første enkeltbillednumre hvert minut, undtagen hvert tiende minut. Tidskoden uden denne korrektion kaldes for non-drop frame.

 • Indstillingen er fastsat til [NDF] ved optagelse i 4K/24p eller 1080/24p.

Sådan vælges optællingsformatet for tidskoden (TC Run)

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][TC Run].

Rec Run:
Indstiller trintilstanden for tidskoden til kun at forløbe under optagelse. Tidskoden optages sekventielt fra den sidste tidskode for den foregående optagelse.
Free Run:
Indstiller trintilstanden for tidskoden til altid at forløbe, uanset betjeningen af kameraet.

 • Tidskoden optages muligvis ikke sekventielt i de følgende situationer, selv når tidskoden forløber i [Rec Run] -tilstand.
  • Når optageformatet er ændret.
  • Når optagemediet er fjernet.

Sådan vælges hvordan tidskoden optages (TC Make)

 1. MENU (Opsætning) → [TC/UB-indstillinger][TC Make].
Preset:
Optager den nyligt indstillede tidskode på optagemediet.
Regenerate:
Læser den sidste tidskode for den foregående optagelse fra optagemediet og optager den nye tidskode fortløbende fra den sidste tidskode. Tidskoden læses fra hukommelseskortet i åbning 1, når [Optagetilstand] under [Optagemedieindstil.] er indstillet til [Simultan opt. ()] eller [Simult. opt. (/)]. Tidskoden læses fra det hukommelseskort, som der vil blive optaget film på, når [Optagetilstand] er indstillet til [Standard], [Simultan opt. ()], [Sorter (RAW/JPEG)], [Sorter (JPEG/RAW)] eller [Sorter (/)]. Tidskoden forløber i [Rec Run]-tilstand uanset [TC Run]-indstillingen.