Lydsignaler

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til: alle:
Der afgives lyde, f.eks. når udløserknappen trykkes halvvejs ned, og der opnås fokus.
Til: Andet end el. luk.:
Der afgives lyde, når der fokuseres ved at trykke udløserknappen halvvejs ned osv. Den elektroniske lukker afgiver ikke nogen lyde.
Til:Kun elek lukker:
Kun den elektroniske lukker afgiver lyde. Der afgives ingen lyde, når du fokuserer ved at trykke udløserknappen halvvejs ned osv.
Fra:
Der afgives ingen lyde.

Bemærk!

  • Hvis [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], bipper kameraet ikke, når det fokuserer på et motiv.