SteadyShot-indstil.

Du kan optage med en SteadyShot-indstilling, som passer til det monterede objektiv.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2)[SteadyShot][Til].
  2. [SteadyShot-indstil.][SteadyShot-juster.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Udfører automatisk SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den information, som fås fra det monterede objektiv.
Manuel:
Udfører SteadyShot-funktionen i overensstemmelse med den brændvidde, som er indstillet med [SteadyS.-brændvid.]. (8mm-1000mm)
  • Kontroller brændviddeindekset (A) og indstil brændvidden.

Bemærk!

  • SteadyShot-funktionen fungerer muligvis ikke optimalt, når strømmen lige er blevet tændt, lige efter du har rettet kameraet mod et motiv, eller når udløserknappen er blevet trykket helt ned uden at stoppe på halvvejen.
  • Når du anvender et stativ osv., skal du sørge for at slukke for SteadyShot-funktionen, da denne kan medføre en funktionsfejl under optagelse.
  • [SteadyShot-indstil.] vil ikke være til rådighed, når MENU (Kamera- indstillinger2)[SteadyShot] er indstillet til [Fra].
  • Når kameraet ikke kan få brændviddeinformation fra objektivet, fungerer SteadyShot-funktionen ikke korrekt. Indstil [SteadyShot-juster.] til [Manuel] og indstil [SteadyS.-brændvid.] så den svarer til det objektiv, som du anvender. Den aktuelt indstillede værdi for SteadyShot-brændvidden vises ved siden af .
  • Når du anvender et SEL16F28-objektiv (sælges separat) med en telekonverter osv., skal du indstille [SteadyShot-juster.] til [Manuel] og indstille brændvidden.
  • Når du indstiller [SteadyShot] til [Til]/[Fra], skifter SteadyShot-indstillingerne på kameraet og objektivet på samme tid.
  • Hvis der er monteret et objektiv, som er udstyret med en SteadyShot-kontakt, kan indstillingerne kun ændres vha. den kontakt på objektivet. Du kan ikke ændre indstillingerne vha. kameraet.