Bracketindstillinger

Du kan indstille typen af bracket eller selvudløseren i bracketoptagelsestilstand, og optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

  1. Vælg (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
  2. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Bracketindstillinger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Brackettype:
Indstiller typen af bracketoptagelse.
(Kontinuerlig bracket/Enkelt bracket/Hv.b.bracketing/DRO-bracket)
Selvudløs. u. bracket:
Indstiller, om selvudløseren skal anvendes under bracketoptagelse. Indstiller også antallet af sekunder til lukkeren udløses, hvis selvudløseren anvendes.
(OFF/2 sek./5 sek./10 sek.)
Bracket.rækkef.:
Indstiller rækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.
(0→-→+/-→0→+)