Fokusindstillinger

Konfigurerer fokusfunktionerne vha. den forreste vælger/bagerste vælger eller kontrolhjulet.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusindstillinger].
  2. Udfør indstillinger vha. den forreste/bagerste vælger eller kontrolhjulet.

Når fokustilstanden er indstillet til autofokus eller direkte manuel fokus

Du kan justere fokusområdeindstillingerne og positionen af fokusrammen. Fokusrammen kan kun flyttes, når [Fokusområde] er indstillet til følgende:

  • [Zone]
  • [Fleksibelt punkt]
  • [Udvidet fleksib. pkt.]

Forreste vælger: Flytter fokusrammen op/ned.

Bagerste vælger: Flytter fokusrammen til højre/venstre.

Kontrolhjul: Vælger fokusområdet.


Når fokustilstanden er indstillet til manuel fokus

Du kan indstille det område, som skal forstørres ved manuel fokusering.

Forreste vælger: Flytter det område, som skal forstørres, op/ned.

Bagerste vælger: Flytter det område, som skal forstørres, til højre/venstre.

Kontrolhjul: Flytter det område, som skal forstørres, op/ned.