Lydniveauvisning

Indstiller om lydniveauet skal vises på skærmen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Lydniveauvisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser lydniveauet.
Fra:
Viser ikke lydniveauet.

Bemærk!

  • Lydniveauet vises ikke i følgende situationer:
    • Når [Lydoptagelse] er indstillet til [Fra].
    • Når DISP (Visningsindstilling) er indstillet til [Vis ikke oplysn.].
    • Under optagelse med slowmotion/hurtigmotion
  • Lydniveauet vises også under optagelsesstandby i optagetilstand.