DRO-bracket

Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

  1. Vælg (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
  2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Bracketindstillinger][Brackettype][DRO-bracket] → ønsket tilstand.
    • Indstillingsskærmen for [Brackettype] kan vises ved at trykke på Fn-knappen.
  3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo:
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 2 og Lv 3).
DRO-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien (Lv 1, Lv 3 og Lv 5).

Bemærk!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.