Brug af Fn (Funktion)-knap (funktionsmenuen)

Funktionsmenuen er en menu med 12 funktioner, som vises i bunden af skærmen, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen i optagetilstand. Du kan få hurtigere adgang til ofte anvendte funktioner ved at registrere dem i funktionsmenuen.


Tip!

 • Du kan genkalde funktioner hurtigere ved at bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele ofte anvendte funktioner til de ønskede taster sammen med funktionsmenuen. Se de relaterede funktioner under "Relateret emne" nederst på denne side.
 1. Tryk flere gange på DISP på kontrolhjulet for at få vist en anden skærmtilstand end [Til søger], og tryk derefter på Fn (Funktion)-knappen.

 2. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre side.

 3. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste vælger, og tryk på midten af kontrolhjulet.
  • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at justere indstillingerne.


Sådan ændres funktionerne i funktionsmenuen (Funktionsmenuindst.)

Følgende er proceduren for ændring af [Fremf.metode] i funktionsmenuen til [Gitterlinje].

 1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Funktionsmenuindst.].
 2. Vælg (Fremf.metode) blandt de 12 funktioner i funktionsmenuen vha. den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
 3. Gå til [Visning/Autovisning]-skærmen vha. venstre/højre side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Gitterlinje], og tryk på midten af kontrolhjulet.
  • (Gitterlinje) vises på den tidligere placering for (Fremf.metode) i funktionsmenuen.