Hv.b.bracketing

Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

  1. Vælg (Bracket) ved at dreje på tilstandsknappen for fremføring.
    • Drej på tilstandsknappen for fremføring mens du holder ned på frigørelsesknappen for tilstandsknaplåsen for fremføring.
  2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Bracketindstillinger][Brackettype][Hv.b.bracketing] → ønsket tilstand.
    • Indstillingsskærmen for [Brackettype] kan vises ved at trykke på Fn-knappen.
  3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Detaljer om menupunkt

Hvidbalance-bracket: Lo:
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen (inden for området af 10MK-1*).
Hvidbalance-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen (inden for området af 20MK-1*).

* MK-1 er den enhed, som angiver kapabiliteten af konverteringsfiltre for farvetemperatur og angiver den samme værdi som "mired".

Bemærk!

  • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.