Film: Eksponeringstilst.

Du kan indstille eksponeringstilstanden for filmoptagelse.

  1. Indstil tilstandsknappen til (Film).
  2. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Eksponeringstilst.] → ønsket indstilling.
  3. Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
      
    • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.
Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.
Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).