Tildeling af ofte anvendte funktioner til knapper (Specialtast)

Du kan bruge den brugerdefinerede tastfunktion til at tildele de funktioner, du bruger mest, til taster, der er nemme at betjene. Dette gør det muligt at springe over processen med valg af punkter i MENU, så du hurtigere kan genkalde funktionerne.

Du kan også tildele [Ikke indstillet] til taster, der er nemme at betjene, for at forhindre utilsigtede handlinger.


Du kan separat tildele funktioner til brugertilpassede taster til optagelsestilstanden for stillbilleder ( Specialtast), filmoptagelsestilstanden ( Specialtast) og afspilningstilstanden ( Specialtast).

 • De funktioner, der kan tildeles, varierer afhængigt af tasterne.


Du kan tildele funktioner til de følgende taster.

 1. AF-ON-knap
 2. Brugertilpas. knap 3
 3. Brugertilpas. knap 2
 4. Brugertilpas. knap 1
 5. Funkt. af AEL-knap
 6. Funk. af midterknap
 7. Kontrolhjul /Venstre knap-funk./Funkt. af højreknap/Ned-knap
 8. Brugertilpas. knap 4
 9. Midterkn. multivælg.
 10. Fn/ knap


Tip!

 • Du kan genkalde funktioner hurtigere ved hjælp af funktionsmenuen, så hver indstilling kan konfigureres direkte fra Fn-knappen sammen med de brugertilpassede taster. Se de relaterede funktioner under "Relateret emne" nederst på denne side.


Følgende er proceduren for tildeling af funktionen [Øje-AF] til AEL-knappen.
 1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast].
  • Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under optagelse af film, skal du vælge [Specialtast]. Hvis du ønsker at tildele en funktion til at genkalde under afspilning af billeder, skal du vælge [Specialtast].
 2. Gå til [Bagpå1]-skærmen vha. venstre/højre side af kontrolhjulet. Vælg derefter [Funkt. af AEL-knap], og tryk på midten af kontrolhjulet.
 3. Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet, indtil den ønskede funktion vises. Vælg den ønskede funktion med den øverste/nederste side på kontrolhjulet, og tryk derefter på midten.
  Vælg eksempelvis [Øje-AF].
  • Hvis du trykker på AEL-knappen i optagelsestilstanden for stillbilleder, og der registreres øjne, aktiveres [Øje-AF], og kameraet fokuserer på øjnene. Optag billeder, mens du holder AEL-knappen nede.

Bemærk!

 • Du kan også tildele optagefunktioner til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.
 • Hvis du tildeler [Følg special ()] til en brugertilpasset tast vha. [Specialtast], men funktionen er en, der er ikke til rådighed i filmoptagelsestilstanden, f.eks. [JPEG-kvalitet] eller [Blitztilstand], genkaldes funktionen ikke, når du trykker på tasten i filmoptagelsestilstanden.
 • Hvis du tildeler [Følg special(/)] til en brugertilpasset tast vha. [Specialtast], vil kameraet skifte til optagetilstanden og genkalde den tildelte funktion, når du trykker på tasten i afspilningstilstanden.