Ekspon.komp.

Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

 1. Drej på eksponeringskompensationsvælgeren (A).

  + (over) side:
  Billeder bliver lysere.

  - (under) side:
  Billeder bliver mørkere.

  • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -3,0 EV til +3,0 EV.
  • Du kan bekræfte den eksponeringskompensationsværdi, som du indstiller på optageskærmen.

   Skærm

   Søger

Sådan indstilles eksponeringskompensationsværdien med MENU

Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for et område fra -5,0 EV til +5,0 EV, når eksponeringskompensationsvælgeren er indstillet til "0".

MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ekspon.komp.] → ønsket indstilling.

Bemærk!

 • Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Indstillingerne af eksponeringskompensationsvælgeren vil blive prioriteret over [Ekspon.komp.] eller [Ev-komp. m. vælger] i MENU.
 • Der vises kun en værdi mellem -3,0 EV og +3,0 EV sammen med den tilsvarende billedlysstyrke på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponeringskompensationsværdi uden for dette område, vil billedlysstyrken på skærmen ikke blive påvirket, men værdien vil blive gengivet på det optagede billede.
 • Du kan justere eksponeringskompensationsværdien inden for området fra -2,0 EV til +2,0 EV for film.
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.
 • Når du indstiller eksponeringskompensationsvælgeren til "0" fra en anden indstilling end "0", ændres eksponeringsværdien til "0" uanset [Ekspon.komp.]-indstillingen.