AF m/udløserk. (stillbillede)

Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.


Praktisk metode til mikrojustering af fokus

Når der er monteret et A-fatningsobjektiv, gør aktivering af autofokusfunktionen med en anden knap end udløserknappen det muligt for dig at fokusere mere nøjagtigt i kombination med manuel fokusering.

  1. Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra].
  2. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast] eller [Specialtast] → tildel [Fokusforstørrelse]-funktionerne til de ønskede taster.
  3. Indstil [Eye-Start AF] til [Fra] for at undgå autofokusering, når du kigger gennem søgeren.
  4. Tryk på den AF-ON-knappen for at fokusere.
  5. Tryk på den tast som [Fokusforstørrelse]-funktionen er tildelt til, og rotér derefter fokusringen for mikrojusteringer af fokus.
  6. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.