Skift af skærmvisningen (under optagelse/under afspilning)

Du kan ændre det viste indhold på skærmen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  • For at ændre den information som vises i søgeren, skal du trykke på DISP-knappen, mens du kigger ind i søgeren.
  • Hver gang du trykker på DISP-knappen, ændres skærmvisningen.
  • Det viste indhold og deres positioner er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

  Under optagelse (Skærm)

  Vis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramNiveauTil søgerVis alle oplysn.

  Under optagelse (Søger)

  NiveauVis ikke oplysn.HistogramNiveau

  Under afspilning (Skærm/Søger)

  Vis oplysningerHistogramVis ikke oplysn.Vis oplysninger

  • Hvis billedet har et overeksponeret eller undereksponeret område, vil den modsvarende sektion blinke på histogramvisningen (advarsel om overeksponering/undereksponering).
  • Indstillingerne for afspilning anvendes også i [Autovisning].

Visning af histogram

Et histogram viser luminansfordelingen, ved at vise hvor mange pixels der er vha. luminans. Det viser mørkere mod venstre og lysere mod højre.

Histogrammet ændres afhængigt af eksponeringskompensationen.

Et toppunkt i højre eller venstre ende af histogrammet angiver, at billedet har henholdsvis et overeksponeret eller undereksponeret område. Du kan ikke rette sådanne defekter på en computer efter optagelse. Udfør eksponeringskompensation inden optagelse som nødvendigt.

(A): Pixeltælling

(B): Lysstyrke

Bemærk!

 • Søgervisningen og skærmvisningen for optagelse kan indstilles separat. Kig gennem søgeren for at indstille visningsindstillingerne for søgeren.
 • Informationen i histogramvisningen angiver ikke det endelige fotografi. Det er information om billedet, som vises på skærmen. Det endelige resultat afhænger af blændeværdien osv.
 • Histogramvisningen er ekstremt forskellig mellem optagelse og afspilning i de følgende tilfælde:
  • Når blitzen anvendes
  • Når der optages et motiv med lav luminans, som f.eks. en nattescene
 • [Til søger] kan ikke vises i filmtilstand.

Tip!

 • Det følgende vises ikke i standardindstillingerne.
  • Grafisk visning
  • Skærm fra
  • Vis alle oplysn. (når søgeren anvendes)
  For at ændre de visningstilstande, som ændres, når du trykker på DISP knappen, skal du vælge MENU → (Kamera- indstillinger2)[DISP-knap] og ændre indstillingen.