Udløser AWB-lås (stillbillede)

Du kan indstille, om hvidbalancen skal låses, mens udløserknappen er trykket ned, når [Hvidbalance] er indstillet til [Auto] eller [Auto under vandet].

Denne funktion forhindrer utilsigtede ændringer af hvidbalancen under kontinuerlig optagelse, eller når du optager med udløserknappen trykket halvvejs ned.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Udløser AWB-lås] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Udløser halvt nede:
Låser hvidbalancen, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned, selv i automatisk hvidbalancetilstand. Hvidbalancen er også låst under kontinuerlig optagelse.
Kontinuerlig optag.:
Låser hvidbalancen til indstillingen i den første optagelse under kontinuerlig optagelse, selv i automatisk hvidbalancetilstand.
Fra:
Anvendes med normal automatisk hvidbalance.


Ca. [Hold AWB-lås] og [AWB-lås til/fra]

Du kan også låse hvidbalancen i automatisk hvidbalancetilstand ved at tildele [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] til den brugertilpassede tast. Vælg MENU → (Kamera- indstillinger2) → Tildel [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] vha. [Specialtast]. Hvis du trykker på den tildelte tast under optagelse, låses hvidbalancen.
Funktionen [Hold AWB-lås] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, mens der trykkes på knappen.
Funktionen [AWB-lås til/fra] låser hvidbalancen ved at stoppe automatisk hvidbalancejustering, når der trykkes på knappen én gang. Når du trykker på knappen igen, ophæves AWB-låsen.

  • Hvis du ønsker at låse hvidbalancen under filmoptagelse i automatisk hvidbalancetilstand, skal du vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → Tildel [Hold AWB-lås] eller [AWB-lås til/fra] vha. [Specialtast].

Tip!

  • Når du optager med blitzen, mens den automatiske hvidbalance er låst, bliver de resulterende farvetoner muligvis unaturlige, fordi hvidbalancen blev låst, før blitzen blev udløst. I dette tilfælde skal du indstille [Udløser AWB-lås] til [Fra] eller [Kontinuerlig optag.] og undlade at anvende [Hold AWB-lås]-funktionen eller [AWB-lås til/fra]-funktionen, når du optager. Du kan også indstille [Hvidbalance] til [Blitz].