Brug af den elektroniske lukker

Brug af den elektroniske lukker giver dig mulighed for at udføre forskellige typer optagelse, som det er svært at opnå vha. den mekaniske lukker, som f.eks. optagelse uden lyde eller rystelser, optagelse med en super-hurtig udløser og blackout-fri optagelse*.

*Under blackout-fri optagelse bliver skærmen ikke sort eller taber billeder, og du kan fortsætte med at kigge på motivet gennem søgeren eller skærmen under optagelse af billeder.

Lukkertyper og kameraets ydelse

Kameraets lukkerhastighedsområde, lukkerlyd, forekomst af blackout og tilgængelighed af blitz for hver enkelt indstilling er som følger:

Lukkertype
Auto Mekanisk lukker Elektronisk lukker
Lukkerhastighed Enkelt optagelse:
BULB – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig optagelse:
1/8 – 1/32000*1 *2
Enkelt optagelse:
BULB – 1/8000
Kontinuerlig optagelse:
30 – 1/8000
Enkelt optagelse:
30 – 1/32000*1 *2
Kontinuerlig optagelse:
1/8 – 1/32000*1 *2
Lukkerlyd Enkelt optagelse: Mekanisk lukkerlyd
Kontinuerlig optagelse: Elektronisk lukkerlyd
Mekanisk lukkerlyd Elektronisk lukkerlyd
Blackout Enkelt optagelse: Sker
Kontinuerlig optagelse: Blackout-fri*3
Sker Blackout-fri*3
Blitz Tilgængelig*4 Til rådighed Ikke tilgængelig

*1Den maksimale lukkerhastighed er 1/16.000 sekund, når optagetilstanden ikke er indstillet til S (Lukkerhast.prior.) eller M (Manuel eksp.), eller under bracketoptagelse med en anden indstilling end [Hv.b.bracketing] eller [DRO-bracket].

*2Den næste værdi efter 1/16.000 sekund er 1/32.000 sekund, når optagetilstanden er indstillet til S (Lukkerhast.prior.) eller M (Manuel eksp.).

*3Når [Vis start for optag.] er indstillet til [Til], opstår der kun blackout, når det første billede optages.

*4Den maksimale lukkerhastighed er 1/8.000 sekund, når kontinuerlig optagelse udføres med blitzen.

Avanceret optagelse med den elektroniske lukker: Optagelse uden lukkerlyd

Du kan anvende den elektroniske lukker for at optage uden lukkerlyd.

 1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lukkertype][Elektronisk lukker].
  • Vælg [Elektronisk lukker] eller [Auto] til kontinuerlig optagelse.
 2. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lydsignaler][Fra] eller [Til: Andet end el. luk.].


Avanceret optagelse vha. den elektroniske lukker: Blackout-fri kontinuerlig optagelse

Du kan anvende den elektroniske lukker for at udføre kontinuerlig optagelse med sporing af fokus og eksponering, uden skærmen bliver sort.

 1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Lukkertype][Auto] eller [Elektronisk lukker].
 2. Drej tilstandsknappen og vælg P (Auto programmeret), A (Blændeprioritet), S (Lukkerhast.prior.) eller M (Manuel eksp.), og indstil derefter lukkerhastigheden og blændeværdien. (Eksempel: lukkerhastighed på 1/250 sekund og blændeværdi på F2,8)
  • Produktet vil ikke justere eksponeringen i manuel eksponeringstilstand, når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO].
 3. Drej på tilstandsknappen for fremføring og vælg (Kontinuerlig optagelse: Hi), (Kontinuerlig optagelse: Mid) eller (Kontinuerlig optagelse: Lo).
 4. Drej på fokustilstandsvælgeren og vælg AF-C (Kontinuerlig AF), og start derefter optagelse af billeder.

Tip!

 • Hvis du ønsker at få vist timingen af optagelsen på skærmen under blackout-fri optagelse, skal du justere indstillingen vha. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Vis timing for optag.].
 • For at kunne udnytte kameraets ydelse vi anbefaler, at du anvender et UHS-II-hukommelseskort. Når du anvender et UHS-II-hukommelseskort, skal du sætte det ind i hukommelseskortåbning 1.

Bemærk!

 • Når du optager uden lukkerlyd, skal du gøre det på eget ansvar, med tilstrækkelig hensyn til motivets privatlivs- og portrætrettigheder.
 • Selv hvis du indstiller kameraet til at optage uden lukkerlyd, vil det ikke være helt stille.
 • Selv hvis du indstiller kameraet til at optage uden lukkerlyd, vil blænden og fokus lave lyde.
 • Når du anvender et objektiv, som er kompatibelt med Blændefremfør. i AF, kan lyden fra blændefremføringen muligvis høres under kontinuerlig optagelse, hvis [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Fokusprioritet].
 • Hvis du indstiller [Lydsignaler] til [Fra], vil kameraet ikke bippe, når motivet kommer i fokus, eller når selvudløseren er i gang.
 • Under blackout-fri optagelse sænkes opdateringshastigheden af skærmen, desto lavere lukkerhastighed. Hvis du ønsker en jævn skærmvisning for at kunne spore motivet, skal du indstille en lukkerhastighed, som er hurtigere end 1/125 sekund.
 • Den elektroniske lukker fungerer forskelligt, når der er monteret en fatningsadapter på kameraet.