Blændefremfør. i AF (stillbillede)

Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere ydelsen for autofokussporingen eller for at prioritere lydløs (kun når der anvendes et kompatibelt objektiv).

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Blændefremfør. i AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Anvender standard-blændefremføringssystemet.
Fokusprioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet til at prioritere autofokusydelsen. Ved brug af den elektroniske lukker under kontinuerlig optagelse giver indstillingen [Fokusprioritet] dig mulighed for at justere fokus kontinuerligt med en F-værdi større end F16.
Lydløs prioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere stilhed, så lyden fra blændefremføringen er mere stille end i [Standard].

Bemærk!

  • Når der er valgt [Fokusprioritet] under kontinuerlig optagelse, kan lyden fra blændefremføringen muligvis høres, optagelsen kan blive langsommere, eller visningen kan muligvis flimre. For at undgå disse fænomener skal indstillingen ændres til [Standard].
  • Når der er valgt [Lydløs prioritet], bliver fokuseringshastigheden muligvis langsommere, og det kan være sværere at fokusere på et motiv.
  • Fokus er låst til indstillingen i den første optagelse, når [Blændefremfør. i AF] er indstillet til [Standard] eller [Lydløs prioritet], og F-værdien er større end F16.
  • Hvis [Lukkertype] er indstillet til [Mekanisk lukker], kan [Fokusprioritet] ikke vælges.
  • Under enkeltbillede-optagelse med [Lukkertype] indstillet til [Auto] fremføres blænden af [Standard]-systemet, selv når [Fokusprioritet] er valgt.
  • [Blændefremfør. i AF] er ikke til rådighed, når du anvender et objektiv, som ikke er kompatibelt med denne funktion.