Automatisk rotation af optagede billeder (Visningsrotation)

Vælger retningen ved afspilning af optagede billeder.

  1. MENU(Afspil) → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Når du roterer kameraet, roteres det viste billede automatisk vha. registrering af kameraretningen.
Manuel:
Billeder, der er optaget lodret, vises lodret. Hvis du har indstillet billedretningen vha. [Roter]-funktionen, vises billedet i overensstemmelse dermed.
Fra:
Billeder vises altid vandret.